โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อหรือโรคที่อุบัติการณ์เกิดขึ้นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

       วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จัดโครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อหรือโรคที่อุบัติการณ์เกิดขึ้นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน ประชาชนในตำบลตลุกกลางทุ่ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อและการป้องกัน  เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันควบคุมปัญหาในเรื่องโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้ และเป็นเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชน ในการป้องกันและคุมคุมโรคติดต่อที่สำคัญ อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 14.55 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 147 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย