โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

        วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จัดโครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานการณ์ยาเสพติด ที่มีผลกระทบต่อเยาวชนของชาติและสังคมโดยรวม ซึ่งการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งแพร่เข้าสู่สถานศึกษาโดยเป้าหมายเป็นเยาวชนที่เป็นนักเรียนที่มีความเสี่ยง ที่จะถูกชักจูงให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ง่าย จึงได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้นักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนและกำลังของชาติต่อไปในอนาคตได้มีความรู้และตระหนักถึงภัยอันตรายร้ายแรงอันใกล้ตัวของยาเสพติด ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าปัญหายาเสพติดพบมากในกลุ่มของวัยรุ่น และเยาวชน ซึ่งอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะเป็นกำลังในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังคม และระดับประเทศ

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 15.02 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 164 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย