โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  
 

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จัดกิจกรรมโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่ิอให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน และช่วยเหลือสังคมเด็กเป็นพิเศษ ให้เด็กได้ทำกิจกรรมและแสดงออกตามความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเอง รู้จักหน้าที่ของตนเอง อยู่ในระเบียบวินัย มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และที่สำคัญคือยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหกษัตริย์ และมีความเหลื่ยมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2562 เวลา 15.57 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 174 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย