โครงการอบรมสอนสาธิตการจัดทำขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และวิธีการทำ EM Ball บำบัดน้ำเสีย  
 

        โครงการอบรมสอนสาธิตการจัดทำขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และวิธีการทำ EM Ball บำบัดน้ำเสีย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีข้อสั่งการนโยบายเน้นหนักในการรณรงค์ให้เกิดระบบการบริหารจัดการขยะเปียก โดยมีเป้าหมายให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียก ให้ครบร้อยละ ๑๐๐ ยกเว้นเขตชุมชนเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสร้างระบบขยะเปียกรวม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาขยะ ไม่ก่อให้เกิดการนำขยะไปทิ้งสู่แม่น้ำ ส่งผลทำให้น้ำเน่าเสียกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ทั้งที่อยู่ในน้ำและบนบก
            
        องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จึงได้จัด “โครงการอบรมสอนสาธิตการจัดทำขยะอินทรีย์ในครัวเรือน และวิธีการทำ EM Ball บำบัดน้ำเสีย” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังนี้
        ๑. เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน
        ๒. เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ และขยายผลสู่ชุมชน
        ๓. เพื่อให้ขยะในครัวเรือนและชุมชนถูกจัดการอย่างถูกวิธี เกิดการใช้ประโยชน์จากการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี
        ๔. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำ EM Ball บำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และช่วยปรับสภาพความสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
        ๕. เพื่อเป็นแนวทางในการบำบัดน้ำเสีย และผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้

        การจัดฝึกอบรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่งในครั้งนี้ มีตัวแทนสมาชิกในครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๖ คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำหอม คือ นางสาวจีรนันท์  ยายะวงษ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นวิทยากร

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 09.11 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 130 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย