ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทรง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 


                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทรง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ได้มีโครงการ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทรง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(๗๒.๑๔.๑๑.๐๖ )โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทรง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลาง อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวันชัย โมมีเพชร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายธนโชติ ทำสีนาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง


 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 10.15 น. โดย Admin 2 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 99 ท่าน