ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

        ด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก (ก.อบต.จังหวัดตาก) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง ในการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
        องค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง จึงขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ
        ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
                                         นายธนโชติ  ทำสีนาค
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ก.พ. 2562 เวลา 09.47 น. โดย Admin 1 อบต.ตลุกกลางทุ่ง

ผู้เข้าชม 83 ท่าน