หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียนโรงเรียนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๒ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ตลุกกลางทุ่ง จำนวน ๑ ศูนย์ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการดังนี้ ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอรอุมา หมู่ที่ ๖ บ้านหนองพม่า ๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายประทวน - ศาลาประชาคม หมู่ที่ ๖ บ้   21 มี.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชลอ หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ๒) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสีนวล หมู่ที่ ๑ บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกล   21 มี.ค. 2562 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) จัดทำแผนที่แม่บท ๒) จัดทำแผนที่กายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร พร้อมก๊อกน้ำ ขนาด ๖ หุน จำนวน ๒๖ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21 มี.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   27 ก.พ. 2562 36
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทรง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบป่าแฝก ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ก.พ. 2562 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัด หมู่ที่ ๕ บ้านตลุกกลางทุ่ง ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ก.พ. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองระฆัง หมู่ที่ ๔ บ้านไผ่สีซอ ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 ก.พ. 2562 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27